Οι δεσμεύσεις μας

 
 
Σε μια εποχή όπου η διαφάνεια και η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι ζητούμενο, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει υιοθετήσει κανόνες δεοντολογίας για την διαφάνεια στα οικονομικά του αλλά και κανόνες που διασφαλίζουν ότι ο τρόπος εξεύρεσης πόρων για τις δραστηριότητές του δεν έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες και τις αρχές, με τους στόχους του για βιωσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος και διάλογο μεταξύ των πολιτισμών. Αναγνωρίζουμε ότι η διαφάνεια, η κοινωνική ευθύνη και η υποχρέωση λογοδοσίας είναι ουσιώδη στοιχεία της ορθής διακυβέρνησης, είτε αυτή εφαρμόζεται από κυβερνήσεις είτε από επιχειρήσεις είτε από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Μερικές αρχές που μας δεσμεύουν ως Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS:

1. Εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος. Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αποσκοπούν στην προώθηση του δημόσιου συμφέροντος και δεν εξυπηρετούν προσωπικά, επιχειρηματικά, κομματικά ή οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα. Επιδίωξη είναι η προώθηση της βιωσιμότητας.
 
2. Διαφάνεια στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας των πολιτών, όχι στις πελατειακές σχέσεις και αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τοποθετημένο σταθερά στην πλευρά της κοινωνίας των πολιτών, όσο και αν αυτή δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί όσο θα θέλαμε, έχει καταθέσει δημόσια τις προτάσεις του για τη διαμόρφωση και θεσμοθέτηση του πλαισίου των σχέσεων ΜΚΟ και Διοίκησης, έτσι ώστε και η κοινωνία των πολιτών να αναπτύσσεται και οι σχέσεις με την Διοίκηση να βασίζονται σε διαφανές και γνωστό πλαίσιο. Βασικοί παράμετροί του θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η αναγνώριση του αυτόνομου και ιδιαίτερου ρόλου που παίζουν οι ΜΚΟ στην εξέλιξη της κοινωνίας, η αποφυγή δημιουργίας αδιαφανών ή πελατειακών σχέσεων ή/και αντιπαλότητας προς τις ΜΚΟ, καθώς και η αποφυγή εκμετάλλευσης του έργου των ΜΚΟ. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει από το 2001 καταθέτει επανειλημμένα σχετικές προτάσεις και έχει συμμετάσχει σε όλες τις σχετικές συζητήσεις για να προωθηθεί η διαφάνεια και να καταργηθούν οι πελατειακές σχέσεις.
 
3. Ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία μας είναι δεδομένη απέναντι σε κρατικούς, κομματικούς ή ιδιωτικούς φορείς, πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τυχόν μπορεί να χρηματοδοτήσουν κάποια δράση μας. Σε καμία περίπτωση τυχόν δωρεά ή επιχορήγηση δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε δέσμευση που συνεπάγεται παραβίαση των αρχών μας ή αλλαγή των θέσεων μας. Με στόχο να διατηρούμε την ανεξαρτησία μας και την ελευθερία στις επιλογές μας είναι στρατηγική επιλογή μας και καθημερινή πρακτική μας να διαφοροποιούμε τις πηγές εξασφάλισης των οικονομικών μας πόρων που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των δράσεων και την πραγμάτωση των στόχων μας.
 
4. Λογοδοσία. Η οργάνωσή μας είναι διαφανής στον τρόπο λειτουργίας, χρηματοδότησης και στις δράσεις της. Λογοδοτούμε στην κοινωνία  και στους πολίτες. Επιπλέον των τυπικών υποχρεώσεων που έχουμε για να τηρούμε βιβλία, να αποδίδουμε ΦΠΑ και όλους τους φόρους, να υποβάλουμε φορολογική δήλωση και να αποδίδουμε λογαριασμό και να συντάσσουμε οικονομικές εκθέσεις και εκθέσεις απολογισμού δράσεων προς όποιον φορέα ή πρόγραμμα έχει χρηματοδοτήσει κάποια δράση μας, επιδιώκουμε τον έλεγχο των οικονομικών μας ΚΑΙ από ορκωτούς λογιστές. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και των οικονομικών του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS παρουσιάζονται κάθε χρόνο και στην ιστοσελίδα του για λόγους διαφάνειας.
 
5. Εσωτερικός έλεγχος-δημοκρατική λειτουργία. Η ετήσια Γενική Συνέλευση ελέγχει και εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και προγραμματισμό του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την καθημερινή ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και τον έλεγχο των οικονομικών πράξεων και της τρέχουσας διαχείρισης τόσο συνολικά όσο και ανά δραστηριότητα ή πρόγραμμα.
 
6. Σχέση με ιδιωτικούς φορείς. Έχουμε συγκεκριμένους Κανόνες Δεοντολογίας που καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινούνται οι χορηγίες και οι δωρεές προς το Δίκτυο  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Οι όποιες προτάσεις για δωρεές ή χορηγίες εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εγκρίνει ή όχι τη συγκεκριμένη κάθε φορά χορηγία ή δωρεά με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικής υπευθυνότητας αλλά και δέσμευσης του χορηγού ότι θα ενσωματώσει στις λειτουργίες του περισσότερες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS δεν υποστηρίζει κάποιο εμπορικό προϊόν, εταιρεία ή προσωπικό συμφέρον ακόμα και να είναι «πράσινο». Επιδιώκει, βέβαια, να στρέψει τις οικονομικές δραστηριότητες – μέσω της κριτικής, της συνεργασίας, της διαβούλευσης, των καλών παραδειγμάτων και των προτάσεων – προς περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες κατευθύνσεις.
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr