Κέντρο Τύπου - Δελτία Τύπου

 
 
 • Υδάτινοι πόροι ( 21 Articles )
  Λείπει κείμενο
 • Ακτές - Θάλασσα ( 34 Articles )
 • Κλιματική αλλαγή - Ενέργεια ( 31 Articles )
 • Βιώσιμες πόλεις ( 38 Articles )
 • Βιοποικιλότητα ( 34 Articles )
 • Χωροταξικό ( 11 Articles )
 • Κοινωνία των πολιτών ( 11 Articles )
  Για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος, θεωρείται απαραίτητη η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση των περιβαλλοντικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, κατά τρόπο ώστε να αντλούνται αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες που να επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη να λαμβάνουν τα απαραίτητα για την προστασία μέτρα, να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους και να εξασφαλίζουν την ορθή ενημέρωση του κοινού ως προς την κατάσταση του περιβάλλοντος.

  Η Σύμβαση του Aarhus της 25ης Ιουνίου 1998 που υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στην ομώνυμη πόλη της Δανίας σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στον τομέα του περιβάλλοντος αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη μορφή ρύθμισης των παραπάνω θεμάτων αφού βασίζεται στην ιδέα ότι η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες που αφορούν περιβαλλοντικά προβλήματα και η ευαισθητοποίησή τους στα προβλήματα αυτά οδηγούν σε βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβρη του 2001, ενώ με την απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, επικυρώθηκε εξ ονόματος της Κοινότητας. Στην Ελλάδα η Σύμβαση του Aarhus κυρώθηκε με το νόμο 3122/05.

  Στόχος της Σύμβασης είναι να συμβάλει στην κατοχύρωση του δικαιώματος των ατόμων, των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, να ζουν σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Σύμβαση προτείνει παρεμβάσεις σε τρεις τομείς:
  •    κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές(τόσο οι εθνικές και τοπικές όσο και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα)
  •    προώθηση της συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν συνέπειες για το περιβάλλον
  •    διεύρυνση των όρων πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

  Τα μέρη της Σύμβασης αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Σύμβασης και, για τον σκοπό αυτό, οφείλουν να:
  •    λαμβάνουν τα απαιτούμενα νομοθετικά, κανονιστικά ή άλλα μέτρα
  •    επιτρέπουν στους δημόσιους υπαλλήλους και τις δημόσιες αρχές να συνδράμουν και να παρέχουν οδηγίες στους πολίτες ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες και στη δικαιοσύνη, καθώς και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  •    να προωθούν την οικολογική παιδεία και την ευαισθητοποίηση του κοινού στα περιβαλλοντικά προβλήματα
  •    να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν τις ενώσεις, ομάδες ή οργανισμούς που εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
   
  Α. Πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

  Η Σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως προς την πρόσβαση στις πληροφορίες, ιδίως σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες διαβίβασης των πληροφοριών στους αιτούντες πληροφορίες και τους λόγους για τους οποίους οι δημόσιες αρχές μπορούν να απορρίψουν αιτήματα πληροφοριών. Ωστόσο, αιτήματα περιβαλλοντικών πληροφοριών είναι δυνατό να απορριφθούν σε τρεις περιπτώσεις:
  •    εάν η δημόσια αρχή δεν διαθέτει τις ζητούμενες πληροφορίες
  •    εάν το αίτημα είναι καταφανώς αδικαιολόγητο ή υπερβολικά γενικό
  •    εάν το αίτημα αφορά έγγραφα τα οποία βρίσκονται υπό εκπόνηση.
  Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τις πληροφορίες που κατέχουν και, για τον σκοπό αυτό, να τηρούν καταλόγους, μητρώα και αρχεία προσιτά στο κοινό. Πρέπει να προωθείται η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, δεδομένων στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται οι εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος, οι νομοθετικές πράξεις, τα σχέδια, οι εθνικές πολιτικές και οι διεθνείς συμβάσεις που αφορούν το περιβάλλον.

  Β. Συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί περιβαλλοντικών θεμάτων

  Το δεύτερο σκέλος της Σύμβασης αφορά τη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων έγκρισης ορισμένων ειδικών δραστηριοτήτων (κυρίως δραστηριοτήτων βιομηχανικής φύσεως) που απαριθμούνται στη Σύμβαση. Στις τελικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται, ήδη από την έναρξη της διαδικασίας λήψης περιβαλλοντικής απόφασης, σχετικά με τα εξής:
  •    το θέμα για το οποίο πρέπει να ληφθεί απόφαση
  •    τον χαρακτήρα της υπόψη απόφασης
  •    την αρχή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη της απόφασης
  •    την προβλεπόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών λεπτομερειών διεξαγωγής της διαδικασίας διαβουλεύσεων
  •    τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον προβλέπεται).
  Οι διαδικαστικές προθεσμίες πρέπει να επιτρέπουν την πραγματική συμμετοχή του κοινού.
  Η Σύμβαση προβλέπει πιο απλούς όρους για τη συμμετοχή του κοινού στην εκπόνηση των σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και καλεί επίσης τα μέρη να διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία προπαρασκευής των περιβαλλοντικών πολιτικών καθώς και στη διαδικασία εκπόνησης προτύπων και νομοθετικών πράξεων δυνάμενων να έχουν σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον.

  Γ. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

  Η Σύμβαση προβλέπει ότι τα μέλη του κοινού που θεωρούν ότι τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες έχουν θιγεί (ότι αίτημα πληροφοριών έχει αγνοηθεί, απορριφθεί αδίκως ή απαντηθεί ανεπαρκώς) μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη υπό κατάλληλους όρους, και στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας.
  Δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη κατοχυρώνεται επίσης στις περιπτώσεις παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής που προβλέπεται από τη Σύμβαση. Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη κατά πράξεων ή παραλείψεων ιδιωτών ή δημόσιων αρχών, οι οποίες συνιστούν παράβαση διατάξεων του οικείου εθνικού περιβαλλοντικού δικαίου.
 • Διάλογος πολιτισμών ( 5 Articles )
 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr